ഈ പേജ് ലോഡ് ചെയ്യുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുവെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം ഇവിടെ കാണാം

Saturday, February 27, 2010

ബെസ്റ്റ് ബ്ലോഗ് ഫോട്ടോ കോമ്പറ്റീഷന്‍ വിഡ്ജറ്റ്

സ്നേഹിതരേ,

മലയാളം ബൂലോഗരില്‍ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല മൂന്നു ചിത്രങ്ങളുടെ ഉടമകളെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള Apple a Day Best Blog Photo Award 2010 മത്സരത്തിലേക്ക് പരമാവധി ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍മാരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഈ മത്സരത്തിനു പരസ്യപ്രചരണം നല്‍കുവാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരു വിഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗുകളില്‍ മാര്‍ച്ച് 15, 2010 വരെ ഈ വിഡ്ജറ്റ് പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച് ഈ മത്സരം ഒരു വന്‍ വിജയമാക്കുവാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

താഴെചിത്രത്തിനടിയിലായി കള്ളിയില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എച്.ടി.എം.എല്‍ കോഡ് കോപ്പി ചെയ്ത് ഒരു HTML / Java script Widget ആയി നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗുകളില്‍ ചേര്‍ത്താല്‍ താഴെക്കാണുന്നതുപോലെ ഒരു വിഡ്ജറ്റ് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗുകളുടെ സൈഡ് ബാറില്‍ ചേര്‍ക്കാം.

 Best Blog Photo Competiong 20101 comment:

manu.kollam said...

എവിടെയാണ് ചിത്രങ്ങള് പോസ്റ്റേണ്ടത്.

© 2010 http://bloggercompetition.blogspot.com